W tym roku po raz pierwszy Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej postanowił połączyć Międzynarodowy Dzień Rodzin oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i zorganizował w dniu 20 maja 2016 r. projekt socjalny pn.

"Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny". Uczestnikami projektu były nie tylko rodziny zastępcze z dziećmi biologicznymi i powierzonymi w pieczę zastępczą, ale także rodzice biologiczni tych dzieci oraz rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny bądź specjalisty pracy socjalnej wraz z dziećmi. Celem projektu było uhonorowanie wysiłku wkładanego przez rodziców zastępczych w wychowywanie dzieci, zwrócenie uwagi lokalnego społeczeństwa na los osamotnionych dzieci, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego a także integracja rodzin zastępczych i rodzin biologicznych, wyczulenie rodzin biologicznych na fakt, iż rodzina zastępcza jest jedynie tymczasową formą opieki. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć mieszkańcom jak ważnym zadaniem jest wychowywanie przyszłych pokoleń i opieka nad dziećmi, w szczególności w rodzinach wielodzietnych.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu "Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny"