Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?
 
Jeśli

- jesteś osobą wychowującą dziecko

Uwaga: Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

- masz zasądzone alimenty na dzieci
- osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku
- prowadzona przez komornika  sądowego lub syndyka egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna

Uwaga: Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik sądowy lub syndyk nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 
możesz starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.


 
Do jakiego wieku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia albo,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

 
Do jakiej wysokości przysługuje fundusz alimentacyjny?

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

-  dostępny na stronie internetowej MOPR:
   http://mopr.bip.gov.pl/fundusz-alimentacyjny/fundusz-alimentacyjny.html

 - do pobrania w placówce MOPR.