Ogólna charakterystyka problemu

Problem osób starych dotyczy głównie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny.    

 

Formy pomocy na terenie Grudziądza

 

W przypadku osób starych szukających towarzystwa, wsparcia z pomocą wychodzi :

 

- Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111, tel.  56 46 206 37

 

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 70 miejscami, natomiast drugi 30 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia.

Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

a) stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych

b) zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy,wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej

c) organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac)

 

d) zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (trzy posiłki)

e) współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,

f) opieka medyczna.

 

Usługi opiekuńcze 

 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone przez  PKPS.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy  PCK.

 

Usługi są uzależnione od dochodu, odpłatność przedstawia poniższa tabela:


ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI  dla osoby samotnej


Kryterium dochodowe dla osoby samotnej do 100% ( 634 zł)   -   nieodpłatnie

 

Przedział :101% - 126% kryterium dochodowego, tj. od  640,34   do 798,84 -   5 % odpłatności

Przedział :127% - 145% kryterium dochodowego, tj. od  805,18   do 919,30 -   10% odpłatności

Przedział :146% - 181% kryterium dochodowego, tj. od  925,64   do 1147,54 - 15% odpłatności

Przedział :182% - 200% kryterium dochodowego, tj. od  1153,88 do 1268,00 - 20% odpłatności

Przedział :201% - 218% kryterium dochodowego, tj. od  1274,34 do 1382,12 - 30% odpłatności

Przedział :219% - 235% kryterium dochodowego, tj. od  1388,46 do 1489,90 - 40 % odpłatności

Przedział :236% - 254% kryterium dochodowego, tj. od  1496,24 do 1610,36 - 50 % odpłatności

Przedział :255% - 290% kryterium dochodowego, tj. od  1616,70 do 1838,60 - 60% odpłatności

Przedział :291% - 326% kryterium dochodowego, tj. od  1844,94 do 2066,84 - 80 % odpłatności           

Pow. 326% kryterium dochodowego, tj.  2066,74 - 100 % odpłatności 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI  dla osoby w rodzinie


Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 100%   ( 514 zł) - nieodpłatnie

 

Przedział : 101% - 126% kryterium dochodowego, tj. od  640,34  do 798,84 -  20 % odpłatności

Przedział : 127% - 145% kryterium dochodowego, tj. od  805,18  do 919,30 -   30% odpłatności

Przedział : 146% - 181% kryterium dochodowego, tj. od  925,64  do 1147,54 -  40% odpłatności

Przedział : 182% - 200% kryterium dochodowego, tj. od  1153,88 do 1268,00 - 50% odpłatności

Przedział : 201% - 218% kryterium dochodowego, tj. od  1274,34 do 1382,12 - 60% odpłatności

Przedział : 219% - 235% kryterium dochodowego, tj. od  1388,46 do 1489,90 - 70 % odpłatności

Przedział : 236% - 254% kryterium dochodowego, tj. od  1496,24 do 1610,36 - 80 % odpłatności

Przedział : 255% - 290% kryterium dochodowego, tj. od  1616,70 do 1838,60 - 100% odpłatności

Przedział : 291% - 326% kryterium dochodowego, tj. od  1844,94 do 2066,84 - 100 % odpłatności                   

Pow. 326% kryterium dochodowego, tj.  2066,74 - 100 % odpłatności

 

 

Stawki obowiązujące za godzinę świadczonych usług :

PKPS : 12,00

PCK: 12,20

Psychiatryczne:  12,20

 

Przykładowo osoba samotna posiadająca dochód w wysokości 700 zł (netto) za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS zapłaci 0,60 zł  ( 12 zł x 5%).

 

Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (informacja : JEDNOSTKI PODLEGŁE). Procedura ubiegania się o umieszczenie w DPS rozpoczyna się od złożenia wniosku  osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego w MOPR u pracownika socjalnego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o umieszczeniu, zakwalifikowaniu w odpowiednim DPS, bądź odmowie umieszczenia w DPS.