Ogólna charakterystyka problemu

Problem osób starych dotyczy głównie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny.    

 

Formy pomocy na terenie Grudziądza

 

W przypadku osób starych szukających towarzystwa, wsparcia z pomocą wychodzi :

 

- Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111, tel.  56 46 206 37

 

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia. 

 

Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

a) stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych

b) zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej

c) organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac)

d) zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (trzy posiłki)

e) współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,

f) opieka medyczna .

 

 

 Usługi opiekuńcze 

 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone przez  PKPS.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy  PCK.

 

Odpłatność za usługi  wynika z przepisów uchwały Nr XXX/104/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 


Kryterium dochodowe dla osoby samotnej do 100% ( 701 zł)   -   nieodpłatnie


Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 100%   ( 528 zł) - nieodpłatnie

 

Stawki obowiązujące za godzinę świadczonych usług :

PKPS : 19,65

PCK:    19,85

Psychiatryczne:  19,85 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 80 zł

 

Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Procedura ubiegania się o umieszczenie w DPS rozpoczyna się od złożenia wniosku  osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego w MOPR u pracownika socjalnego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o umieszczeniu, zakwalifikowaniu w odpowiednim DPS, bądź odmowie umieszczenia w DPS.