Mieszkania chronione zgodnie z § 37 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 428/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 listopada 2013 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 64/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 lutego 2015 r. przeznaczone są dla:

- osób z zaburzeniami psychicznymi

- osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej

-innych osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się w drodze decyzji kierującej wystawionej przez Dyrektora MOPR. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305) decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się       o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia, o których mowa dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony. Powyższe mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspakajania potrzeby mieszkania we własnym zakresie bądź przez miasto (mieszkanie komunalne lub socjalne).

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą ubiegająca się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu.