Mieszkania chronione wspierane z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303/4 przeznaczone są dlaosób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej

 

Mieszkania chronione treningowe z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32 przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się w drodze decyzji kierującej wystawionej przez Dyrektora MOPR. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 882) decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się   o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Powyższe mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspakajania potrzeby mieszkania we własnym zakresie bądź przez miasto (mieszkanie komunalne lub socjalne).

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą ubiegająca się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu.